วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โอนเงิน วันที่ 6 กรกฎาคม 2554

โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมครู  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์
โลกดาราศาสตร์  และอวกาศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  2554
ชื่อ -สกุลหมายเลขบัญชีที่โอนเข้าจำนวนเงิน
นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ310-0-03598-4                               7,500.00
นายภานุวัฒน์   เสาวไลย์329-1-28956-0                               7,500.00
นายปรีชา   ลาภมาก320-0-01132-7                               5,366.00
นางสาวศศินันท์   วงศ์อนันต์310-0-49083-5                               7,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย331-1-15301-4                            30,000.00
นายพิรุณ   ไพสนิท331-0-14565-4                               7,500.00
นางยุพิน   หมื่นสาย320-1-45998-4                               7,500.00
นายสมชาย   ดาศรี320-0-12633-7                               7,500.00
นางสาวจรรยา   มากพงศ์320-1-26477-6                               7,500.00
นางยุพาวดี   พิมพ์ลา331-1-24571-7                               7,500.00
นายแสงสุริยา  เจริญราช331-1-26437-1                               7,500.00
นางสาหร่าย  สำเภาทอง331-0-013852-6                               7,250.00
นางสาวเบญจภรณ์  สีดา331-1-21369-6                               7,250.00
นางสาวจิดาภา  แผ่นทอง329-1-13674-8                               7,500.00
นายบุญสิทธิ์  วานุนาม329-1-00496-5                               7,500.00
นางมะลิวัลย์  เป็นสมรักษ์329-0-08662-3                               6,600.00
โอนเงินค่าจ้างเจ้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(LABBOY) 
โครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  2554
นางสาวทิชากร    ชาญศรี382-0-24424-7                               7,543.00
   
โอนเงินค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประจำเดือน  พฤษภาคม 2554
เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  2554
นางพัชรินทร์   รักษาพงษ์980-0-76418-6                               4,826.00
   
โอนเงินค่าจ้างครูจ้างตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำเดือน  พฤษภาคม 2554
เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  2554
นางสาววิรินทร์   พิมพ์ลา329-0-20364-6                               8,265.00
นางสาววิไลย์   วันงาม382-0-20231-5                               8,265.00
นางสาวลำพอง   ศรียงยศ310-0-31772-6                               7,465.00
   
โอนเงินค่าตอบแทนหารายได้ระหว่างเรียน
โครงการ ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2554
เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  2554
เงินอุดหนุนทั่วไป โรงเรียนแตลศิริวิทยา331-1-22391-8                               4,000.00
เงินงบประมาณโรงเรียนแนงมุดวิทยา329-6-00283-9                               5,500.00
แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด สพม.33 ติดต่อรับเช็ค
ค่าตอบแทนหารายได้ระหว่างเรียน
โครงการ ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2554
ชื่อ รร.จำนวนเงินหมายเหตุ
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม                                               4,200.00  
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์                                               4,200.00  
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์                                               1,000.00  
โรงเรียนหนองอียอวิทยา                                               1,000.00  
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา                                               1,000.00  
โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์                                               1,000.00  
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา                                               1,400.00  
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร                                               1,400.00  
   
แจ้งให้ครูสอนพิเศษ  ติดต่อรับเช็ค
ค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
ชื่อ ชื่อ - สกุลจำนวนเงินหมายเหตุ
นายนยุจ  อาแว                                               7,000.00  
นายชัยยงค์   จะมัวดี                                               6,000.00  
นางสาวรวงทอง  ศรีราม                                               7,000.00  
นางวันณา   ทองกระจาย                                               7,000.00  
นางดึก  ไพเราะ                                               6,800.00  
นายธนากูล   กล่อมจิต                                               7,000.00  
นางสาวเฟือย  สดมสุข                                               6,800.00  
นางธันวา   เชื้อมาก                                               6,800.00  
นางเพื่อ   ชูชี                                               6,800.00  
   
โอนเงินค่าเช่าบ้าน  ตั้งแต่ ก.พ. - มิ.ย. 54
เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  2554
ชื่อ -สกุลหมายเลขบัญชีที่โอนเข้าจำนวนเงิน
นายไพศาล  วุทฒิลานนท์301-0-76599-116,000.00
นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์980-3-46053-69,000.00
นายจตุวุฒิ  ลัทธิพุทธกาล310-0-57412-510,500.00
นางเกศสุดา  ยิ่งแสวงดี382-0-24485-99,000.00
นางณัฐกานต์  ปีแหล่331-1-11375-67,000.00
นายประสิทธิ์  ยอดทองดี320-1-37781-34,000.00
นายพชรพรรณ  ด่านวิไล310-1-42523-97,000.00
นายวัชรา  สามาลย์329-1-28329-59,000.00
นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น331-1-00764-69,000.00
นางปวีณา  กระเวนกิจ310-0-55543-06,000.00
นายโกวิทย์  หงษ์สูง320-0-09420-614,035.00
นายลาย  สมเจริญ310-1-23388-78,000.00
นางปาริชาต  ทรงไตร310-1-56130-26,000.00
นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ310-1-30210-28,000.00
   
แจ้งให้พนักงานราชการ ในสังกัด สพม.33 ติดต่อรับเช็ค
1. นางสาวสุภาลักษณ์  สาสอน 
2. นายสุชีพ  สันทาลุนัย 
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น